Tin tức

Tư vấn khách hàng: 0989 001 303

Trang chủ Tin tức

Thông tư số 18/2014/TT-BXD ngày 26/11/2014 của Bộ Xây dựng

Thông tư số 18/2014/TT-BXD ngày 26/11/2014 của Bộ Xây dựng

01/07/2017
Thông tư số 18/2014/TT-BXD ngày 26/11/2014 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 02/2013/TT-BXD ngày 08 tháng 3 năm 2013 hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ.
Thông tư 17/2014/TT-BXD sửa đổi 07/2013/TT-BXD 18/2013/TT-BXD

Thông tư 17/2014/TT-BXD sửa đổi 07/2013/TT-BXD 18/2013/TT-BXD

01/07/2017
Thông tư 17/2014/TT-BXD sửa đổi 07/2013/TT-BXD 18/2013/TT-BXD hướng dẫn đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ.
Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15/09/2014 của Bộ Xây dựng

Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15/09/2014 của Bộ Xây dựng

01/07/2017
Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15/09/2014 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.